Moscow University Press
RU ENG
Ilyin V.V.

Ilyin V.V.

Degree
Doctor of Philosophy
Academic rank
Professor
Place of employment
Lomonosov Moscow State University

The author of the book