Moscow University Press
RU ENG
Iskrzhitskaya-i-yu

Iskrzhitskaya-i-yu

Degree
Doctor of Philosophy
Academic rank
Professor
Place of employment
Lomonosov Moscow State University

The author of the book